Home » insolventie

"Geld is de blom; wie het niet heeft zucht erom"


Regelingen Insolventierecht

Het woord insolventie is afgeleid van het Latijnse woord solvere(betalen) en betekent "niet in staat zijn te betalen". Insolventie is een verzamelwoord voor alle bestaande regelingen die van toepassing zijn op particulieren en ondernemingen die betalingsverplichtingen niet (meer) kunnen nakomen.  Binnen het Insolventierecht bestaan drie regelingen:
Faillissement, Surseance van betaling en de Wet schuldsanering natuurlijke personen.  Een  faillissement kan zowel door de ondernemer als door de schuldeisers en door het openbaar ministerie worden aangevraagd.

Bewindvoering

Als er schuldeisers zijn kan een kantonrechter een beheerder aanwijzen. Deze wordt bewindvoerder of curator genoemd en beheert het vermogen en de bezittingen om deze in het belang van de schuldeisers te gelde te maken. Een bewindvoerder vertegenwoordigt alleen de financiële en/of zakelijke belangen. Bij een beschermingsbewind(onder curatele-stelling) heeft de curator als het ware een wettelijke "ouder-rol" waarbij hij verantwoordelijkheid draagt voor persoonlijke beslissingen van degene die onder curatele is gesteld(de curandus). 

 

Uitstel van betaling

Bij de rechter kan ook uitstel van betaling worden aangevraagd. Dit wordt Surseance van betaling genoemd. Alleen als er aan bepaalde eisen en voorwaarden wordt voldaan kan de rechter toestemming geven voor een tijdelijke opschorting van  betalingen aan schuldeisers. De rechter geeft dan een beschikking af.

Voorwaarden Wsnp

Indien men in overeenstemming heeft geprobeerd de schulden af te lossen maar hier niet in is geslaagd, kan aan de rechter worden verzocht om tot de Wsnp te worden toegelaten (Wet schuldsanering natuurlijke personen). Er moet dan uiteraard wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Die voorwaarden zijn:
- u kunt de schulden niet meer zelf oplossen.
-u hebt 5 jaar voorafgaand aan uw verzoek geen misdrijf gepleegd en niet bewust schulden gemaakt.
-er is sprake van een mislukt schuldsaneringstraject waarbij u heeft geprobeerd uw schulden af te lossen.
-de schuldenaar moet de betalingsverplichtingen altijd nakomen.