Home » echtscheiding

Wij willen scheiden maar hoe?


Echtscheiding

 Wat kom je tegen en wat moet je doen? Indien er sprake is van duurzame ontwrichting van het huwelijk, is de eerste stap dat er een echtscheiding bij de rechtbank wordt aangevraagd.  Een duurzame ontwrichting betekent dat het samenleven dermate moeilijk is dat samen blijven onmogelijk is. De rechter zal overigens niet nagaan of die ontwrichting daadwerkelijk plaats vindt omdat hij ervan uitgaat dat een echtscheiding door beide of een van beide partners als noodzakelijk wordt gezien. 
De echtscheiding kan dus op geen enkele manier worden tegengehouden door een van de partners. Soms kan een geloofsovertuiging ertoe leiden dat er een “scheiding van tafel en bed” wordt aangevraagd.  Dan blijft het officiële huwelijk nog bestaan maar wordt er in het huwelijksregister bij de rechtbank een aantekening van gemaakt.  Het is wel belangrijk om te beseffen, dat je gedurende drie jaar na de aantekening geen definitieve echtscheiding kunt aanvragen behalve als je de rechtbank aangeeft dat jullie dit allebei alsnog willen. Na drie jaar kan een definitieve echtscheiding eenvoudig plaats vinden via een verzoek aan de rechtbank. Ook dan kan je huwelijkspartner er geen bezwaar tegen maken. Het huwelijk is definitief ontbonden en beëindigd waarna je opnieuw met elkaar kunt trouwen, een geregistreerd partnerschap kunt sluiten of met iemand anders kunt trouwen. En nu wat meer details over het traject dat je moet volgen.

Wanneer is scheiden mogelijk?

Een rechter kan alleen een echtscheiding uitspreken indien jullie allebei de Nederlandse nationaliteit hebben en indien jij of je huwelijkspartner de Nederlandse nationaliteit heeft en ten minste zes maanden in Nederland woont. Indien jullie geen van beiden de Nederlandse nationaliteit hebben moet ten minste één van jullie, voorafgaand aan het echtscheidingsverzoek, één jaar in Nederland gewoond hebben. De duur van het huwelijk heeft geen invloed op de echtscheidingsprocedure; zelfs op de dag van je huwelijk kun je een verzoekschrift tot echtscheiding indienen. De aanvraag voor een echtscheiding moet door een advocaat worden ingediend.  

Gezinssituatie bij echtscheiding

Afhankelijk van de specifieke gezinssituatie komt er natuurlijk wel wat meer bij kijken. Zo zullen er dingen geregeld moeten worden als er minderjarige kinderen zijn. Er wordt in het bijzonder gekeken naar het gezag, de omgangsregeling en de alimentatie. 

Verder moet er worden geregeld wie in de echtelijke woning mag blijven wonen en hoe de spullen van beide partijen moeten worden verdeeld. Hoewel er geen verweer tegen de echtscheiding kan worden gevoerd kan er wel verweer tegen de verzoeken van de huwelijkspartner worden gevoerd. Dat heeft dan betrekking op de regelingen rondom de echtscheiding (alimentatie, kinderen, woning en spullen). Beide partijen en hun advocaten krijgen tijdens de zitting de gelegenheid om standpunten mondeling toe te lichten. Vier weken na deze zitting zal de rechter uitspraak doen. 

Hoger Beroep

Hoger Beroep bij het gerechtshof is dan nog mogelijk en indien er vervolgens nog altijd geen overeenstemming tussen de partners is bereikt, kan uiteindelijk en ten slotte cassatie bij De Hoge Raad worden ingesteld. De Hoge Raad zal echter uitsluitend nagaan of het recht juist is toegepast.
Indien beide partners een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding indienen is alles een stuk eenvoudiger en sneller. De rechter zal de procedure dan schriftelijk afhandelen en de zaak is beslecht. Je moet dan uiteraard op alle punten gezamenlijk overeenstemming hebben bereikt. Indien beide partners het eens zijn over de belangrijkste zaken kan een echtscheiding helemaal online worden geregeld.